โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

“โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร” ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี เป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดปราจีนบุรี และเป็นโรงพยาบาลนำร่องเรื่องการแพทย์แผนไทย ที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศในเรื่องการค้นคว้าและวิจัยในเรื่องสมุนไพร มานานกว่า 20 ปี อีกทั้งยังเป็นแหล่งฝึกอบรมหลักสูตรด้านการแพทย์แผนไทยที่ได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการจัดระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทย

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ “อภัยเวลเนส”

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ “อภัยเวลเนส” สืบสานภูมิปัญญาไทย ผ่านสมุนไพร และศาสตร์แพทย์แผนไทย แบบฉบับเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ให้บริการดูแล สุขภาพผ่านการกดจุดรักษา โดยแพทย์แผนไทย และ ศาสตร์สมุนไพรอภัยภูเบศร ด้วยสมุนไพรคุณภาพสูง ที่คัดเลือกมาอย่างดีจากธรรรมชาติ และนํามาผ่าน กระบวนการปรุง และสกัดให้เป็นยาตามตํารับยาไทย เพื่อใช้ในการรักษาสุขภาพ ปรับสมดุล สร้างสุภาพดี ประกอบการนวดกดจุดรักษาตามตํารับแพทย์แผนไทย แบบเฉพาะอภัยภูเบศร และด้วยประสบการณ์การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร และธรรมชาติบําบัดอันยาวนานเพื่อมาดูแลสุขภาพ ให้แก่คนเมืองแล้ววันนี้

อภัยเวลเนส
อภัยเวลเนส
อภัยเวลเนส
อภัยเวลเนส
อภัยเวลเนส
อภัยเวลเนส

แพทย์แผนไทย องค์ความรู้ที่ทรงคุณค่า

คลินิกแพทย์แผนไทย สำคัญอย่างไรกับคนในเมือง

การแพทย์แผนไทย หรือ การแพทย์แผนโบราณ เป็นหนึ่งในศาสตร์การดูแลสุขภาพได้ทั้งบุคคลที่อยู่ในสภาวะปกติ และบุคคลที่กำลังอยู่ในสภาวะที่ผิดปกติ หรือเป็นโรคนั่นเอง ซึ่งการแพทย์แผนไทยจะทำการรักษาโดยใช้ทฤษฎีความสมดุลของธาตุต่าง ๆ ในร่างกายและกายวิภาคศาสตร์ รวมถึงวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้ามาอธิบายสภาวะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกายมนุษย์ โดยองค์ความรู้ต่าง ๆ ของแพทย์แผนไทยล้วนได้รับการสั่งสมความรู้ ประสบการณ์มาเป็นเวลาช้านานเพื่อดูแลสุขภาพของทุกคน

ซึ่งในปัจจุบันแพทย์แผนไทยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพของคนในสังคม เพราะเป็นดูแลสุขภาพแบบองค์รวม รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกกว่าแพทย์แผนปัจจุบัน พร้อมช่วยสร้างสุขภาพของทุกคนให้ดีขึ้นอย่างถ้วนหน้า ทำให้แพทย์แผนกลับเข้ามาเป็นที่นิยมอีกครั้ง ดังนั้น แพทย์แผนไทยจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพของคนในเมือง

ประวัติการแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine) มีประวัติพบว่าเริ่มต้นขึ้นประมาณปี พ.ศ. 1725-1729 โดยมีการจัดตั้งสถานพยาบาลที่ชื่อว่า อโธคยาศาลา ซึ่งหน้าที่รักษาพยาบาล คล้าย ๆ กับคลินิกแพทย์แผนไทยในปัจจุบัน นอกจากนี้ในสมัยสุโขทัยมีการค้นพบว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ทรงสร้างสวนสมุนไพรขนาดใหญ่เพื่อให้ชาวบ้านไปเก็บมาเพื่อรักษาในเวลาเจ็บป่วย

จนมาถึงในสมัยอยุธยา แพทย์แผนไทยได้รับอิทธิพลมาจากอินเดีย ที่เรียกว่า อายุรเวท ซึ่งเป็นการรักษาสภาวะสมดุลของธาตุ 4 ซึ่งองค์ประกอบของชีวิต จนมีการจัดตั้งกรมแพทยา โรงพระโอสถ กรมหมอยา และกรมหมอนวด เป็นต้น และมีการจัดทำรับยาขึ้นชื่อว่า “ตำราพระโอสถพระนารายณ์” ที่รวบรวมตำรับยาในยุคนั้นเอาไว้

มาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์ มีการรวบรวมและจารึกตำรายา ตำราฤาษีดัดตน และตำรานวดแผนไทยไว้ตามศาลาราย และมีวิวัฒนาการเรื่อยมา จนมาถึงรัชกาลที่ 5 ได้บรรจุวิชาแพทย์แผนไทยเอาไว้ในโรงเรียนแพทยากรขึ้นที่ศิริราช และการพิมพ์ตำราแพทย์ ชื่อว่า แพทยศาสตร์-สงเคราะห์ (ฉบับหลวง) ในปี พ.ศ. 2438 ซึ่งมีข้อมูลทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย โดยมีช่วงเวลาที่แพทย์แผนตะวันตกเข้ามาทำให้แพทย์แผนไทยไม่ได้รับความสนใจ แต่ในที่สุดในสมัยรัชกาลที่ 9 ก็มีการฟื้นฟูแพทย์แผนไทยขึ้นมาอีกครั้งและได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน

รูปแบบของแพทย์แผนไทย

ในปัจจุบันแพทย์แผนไทยสามารถแบ่งออกได้ทั้งหมด 4 สาขาด้วยกัน ดังต่อไปนี้

  • สาขาเวชกรรมไทย: เป็นสาขาที่ทำการตรวจ และวินิจฉัยโรค เพื่อหาสาเหตุที่เกิดโรคตามวิถีทางของแพทย์แผนไทย เมื่อค้นพบสาเหตุก็จะทำการรักษาและบำบัดต่อไป
  • สาขาเภสัชกรรมไทย: สาขานี้ จะดูแลในการเตรียมยา และผลิตยาสำหรับแพทย์แผนไทยตามตำรับการสอน รวมไปถึงศึกษาในเรื่องกรรมวิธีการผลิตยาสมุนไพรตามแนวทางที่แพทย์แผนไทยระบุเอาไว้
  • สาขาผดุงครรภ์ไทย: ในสาขานี้จะเป็นดูแลสุขภาพของเด็กในครรภ์และดูแลสุขภาพของมารดา โดยดูแลตั้งแต่ก่อนคลอด ทำคลอด จนไปถึงการส่งเสริมสุขภาพของเด็กและมารดาภายหลังการคลอด ซึ่งในปัจจุบันสาขานี้เน้นการดูแลสุขภาพของมารดาหลังคลอดมากกว่าการทำคลอดด้วยแพทย์แผนไทย
  • สาขาการนวดไทย: สาขานี้เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยเริ่มจากการสังเกตเห็นผลลัพธ์ของการบีบนวดจึงได้ทำการสืบทอดและถ่ายทอดสืบต่อกันมา โดยอาจใช้ควบคู่กับสมุนไพร รวมถึงการใช้ลูกประคบสมุนไพรร่วมด้วย

บริการคลินิกแพทย์แผนไทยในปัจจุบัน

สำหรับการแพทย์แผนไทยในปัจจุบัน ได้รับการสนับสนุนให้เป็นแพทย์ทางเลือกที่ช่วยในการฟื้นฟูสภาพร่างกายและบรรเทาความเจ็บป่วยของประชาชน รวมไปถึงการดูแลรักษาโรคต่าง ๆ ตามวิธีของแพทย์แผนไทย ซึ่งในปัจจุบันนี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน โดยรูปแบบการบริการนั้นคนไข้อาจเข้ามารักษาอาการกับแพทย์แผนไทยโดยตรง หรือได้รับการส่งต่อมาจากแพทย์แผนปัจจุบัน

ซึ่งในด้านการบริการแพทย์แผนไทยของคลินิกแพทย์แผนไทยในปัจจุบัน จะมีบริการทั้งการนวดไทย การอบไอน้ำสมุนไพร การประคบสมุนไพร และการจ่ายยาสมุนไพร รวมไปถึงการดูแลและฟื้นฟูมารดาภายหลังการคลอด ซึ่งการให้บริการมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการรักษากับแพทย์แผนไทยโดยตรง เพื่อเข้ารับการรักษาในขั้นตอนต่อไป สำหรับการวางแผนการบำบัดรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย มีวิธีการ ดังนี้

  • ใช้ยาสมุนไพร โดยอาจจะเป็นการปรุงยาขึ้นใหม่สำหรับผู้ป่วยแต่ละคน หรืออาจเป็นยาสำเร็จรูปที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว อย่างยาเม็ด ยาแคปซูล รวมถึงยาลูกกลอน
  • การใช้หัตถการ อย่างเช่นการบำบัดรักษาด้วยการนวด การประคบสมุนไพร การอบไอน้ำสมุนไพร และการนั่งถ่าน เป็นต้น
  • การให้คำแนะนำ ทั้งการปฏิบัติตัว การบริหารร่างกาย การรับประทานอาหารที่ทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น

ความสำคัญของคลินิกแพทย์แผนไทย

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันทุกคนกลับมาให้ความสำคัญกับแพทย์แผนไทยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการนวดไทย รวมถึงทั่วโลกได้กลับมาให้ความสำคัญกับสมุนไพรในการดูแลสุขภาพก่อนเกิดโรค ซึ่งถ้าหากเราใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมให้มีสุขภาพที่แข็งแรงดีแล้ว ย่อมดีกว่าการไปหาแพทย์ปัจจุบันเพื่อรักษาโรค เพราะนั่นเป็นการดูแลรักษาสุขภาพในลำดับท้ายสุดแล้ว ดังนั้น เราจึงควรดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย ร่วมกับการรักษาโรคด้วยแพทย์แผนปัจจุบันที่ทำให้สุขภาพของดีและแข็งแรงมากขึ้นยิ่งกว่าเดิม นอกจากนั้น คลินิกแพทย์แผนไทยยังมีสำคัญในการดูแลสุขภาพและการรักษาโรคไม่น้อยเลยทีเดียว

  1. สมุนไพรต่าง ๆ สามารถหาได้ง่าย: โดยกรมอนามัยโลก ได้นำเข้าสมุนไพรไทยทั้งหมด 71 ชนิด ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคได้เป็นอย่างดี โดยสมุนไพรที่ได้รับการบรรจุเอาไว้บางประเภท นั้นหาได้ง่าย ราคาไม่แพง รวมถึงบางชนิดอาจหาได้ทั่วไปตามพื้นที่โดยไม่จำเป็นต้องเสียเงินซื้อแม้แต่นิดเดียว ดังนั้น เมื่อแพทย์แผนไทยทำการวินิจฉัยโรคเรียบร้อยแล้ว สามารถจัดหาสมุนไพรเพื่อนำมารักษาโรคได้อย่างรวดเร็ว
  2. รักษาโรคด้วยการนวด: ทุกคนต้องทำความเข้าใจใหม่ว่าการนวดด้วยแพทย์แผนไทยไม่ใช่หมอนวดอย่างที่ทุกคนเข้าใจ เพราะผู้ที่นวดด้วยหลักของแพทย์แผนไทยจำเป็นต้องมีใบประกอบโรคศิลป์ ซึ่งต้องศึกษาหลักการนวดอย่างลึกซึ้งถึงเส้นเอ็นภายในร่างกายว่าเมื่อนวดแล้วเส้นนั้น ๆ จะส่งผลอย่างไรกับอวัยวะในร่างกาย โดยจะเหนือกว่าหมอนวดที่รู้เพียงการคลายเส้น คลายกล้ามเนื้อ จึงทำให้การนวดบำบัดด้วยแพทย์แผนไทยสามารถคลายอาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกายได้
  3. ประหยัดค่าใช้จ่าย: แน่นอนว่าการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยย่อมประหยัดกว่าการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน เนื่องจากเป็นการบำบัดรักษาควบคู่ไปกับการใช้สมุนไพร ที่ค่อนข้างหาได้ง่ายและราคาไม่แพง รวมถึงใช้วิธีการนวดคลายเส้น การประคบ หรือการดื่มน้ำสมุนไพร ซึ่งเป็นการรักษาที่ค่อนข้างถูกและใช้บรรเทาอาการของโรคได้ถึง

ต้องยอมรับว่าการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของแพทย์แผนไทยนั้นมีประโยชน์ไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะเป็นการบรรเทาอาการ ดูแลสุขภาพก่อนที่จะมีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นจริง ดังนั้น หากใครที่มีอาการเจ็บป่วยที่สามารถใช้แพทย์แผนไทยในการดูแลรักษาโรคได้ แพทย์แผนไทยก็เป็นทางเลือกที่ดีไม่น้อยในการดูแลสุขภาพของคุณเอง

รักษาปวดคอ | รักษาปวดหลัง | รักษาออฟฟิศซินโดรม